E-TEENUSEST

Anname teile õigusabi ja vastame raamatupidamisalastele küsimustele veebis!

Vastuse saamiseks tutvu tingimustega ning esita oma küsimus kõrvaloleva vormi kaudu.

Vastuse saamine eeldab teenuse eest tasumist internetipanga kaudu.

Teenuse hind on 200 krooni/kord

(12,78 eur/kord).

Hinnale lisandub käibemaks. 

E-teenus

*
*
*
*
*
*
*
*
*

OÜ KONSULTATSIOONIBÜROO TOOMPERE JA OTTENDER VEEBINÕUSTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. Käesolevad üldtingimused reguleerivad OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender (edaspidi büroo) poolt kliendile domeeni www.oto.ee jaotise e-teenused kaudu õigusabi ja raamatupidamisalaste konsultatsioonide andmist (edaspidi veebinõustamine).

2. Veebinõustamist sooviv klient annab büroole selleks tellimuse ja büroo täidab tellimuse elektrooniliselt saates tellitud nõuande kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud e-maili aadressile pärast käesolevate tingimuste punktis 10 nimetatud tasu büroole maksmise kohta pangalt kinnituse saamist.

3. Klient peab tellimuse esitamisel oma küsimuse sõnastama võimalikult selgelt ja andma täpse informatsiooni asjaolude kohta, mis omavad küsimuse lahendamisel tähtsust. Büroo täidab ülesande lähtuvalt kliendi antud infost, kuid pole kohustatud küsima kliendilt lisainformatsiooni ega kontrollima kliendilt saadud teabe õigsust ega vastuta kliendilt saadud teabe õigsuse eest. Büroo on kohustatud tegema tellimuse täitmisel kliendi soovitud tulemuse saamiseks kõik mõistlikult võimaliku. Büroo ei saa garanteerida kliendi soovitud tulemuse saabumist.

4. Vaatamata vastava kohustuse puudumisest võib büroo kutsuda kliendi andmete täpsustamiseks büroosse eelkõige juhtudel, kui büroo eeldab, et kliendi huvide mõistlikuks kaitsmiseks on vajalik muu kui veebiteenus ning bürool on võimalik sellist teenust kliendile osutada. Sellisel juhul lõpeb veebinõustamine ja pooled lepivad kokku muus viisis, mida büroo kliendi teenindamiseks kasutab, samuti tasus teenuse eest ja selle tasumise tingimustes, võttes arvesse kliendi poolt veebiteenuse tellimisel tasutud ettemaksu.

5. Bürool ei ole kohustust täita kliendile tellimust veebiteenuse raames, kui see ei ole hõlmatud valdkondadega, milles büroo üldiselt teenuseid pakub, või kui tellimust ei ole võimalik mõistlikult täita veebiteenuse abil. Info valdkondade kohta, millistes büroo teenust osutab, on avalikustatud www.oto.ee alajaotises teenused. Bürool ei võta kliendi tellimust täitmiseks veebi- või muu teenuse korras kui büroolt soovitakse seadusevastase huvi kaitsmist või kui selle täitmine oleks vastuolus kutse-eetikaga või kui büroo satuks huvide konflikti.

6. Kui büroo ei võta kliendi tellimust täitmiseks, on ta kohustatud klienti sellest informeerima ühe tööpäeva möödumisel arvates tellimuse saamisest. Sellisel juhul tagastab büroo kliendile ettemaksu. Kui juba täitmisel oleva tellimuse täitmise käigus ilmneb, et kliendi edasine teenindamine on võimatu, on bürool õigus saada tasu juba teostatud töö eest. Sel juhul tagastab büroo kliendile osa ettemaksust, mis ületab tasu juba tehtud töö eest.

7. Büroo kohustub täitma kliendi tellimuse arvestades võimalikult kliendi soove, huve ja juhiseid. Tellimuse täitmise konkreetne viisi üle otsustab büroo.

8. Büroo täidab tellimuse hiljemalt ühe tööpäeva möödumisel arvates tellimuse saamise päevale järgnevast päevast või teatab kliendile nimetatud tähtaja jooksul tellimuse täitmise aja. Tellimuse täitmise aeg võib olla eelpool nimetatust pikem, kui tellimuse täitmise maht või samaaegselt büroole esitatud tellimuste hulk või maht on suur.

9. Büroo täitab tellimusi tööpäevadel ajavahemikus 9 - 17. Tellimust esitada saab klient büroole ka muul ajal.

10. Klient tasub büroole iga õigus- või raamatupidamisalase nõuande eest 200 krooni (12,78 eur), millele lisandub käibemaks, ettemaksuna peale käesolevate üldtingimuste aktsepteerimist ja nupule "asun maksma" klikkamist.

11. Kui klient on sisestanud e-teenuse tellimiseks büroo poolt nõutavad andmed, nõustunud käesolevate tingimustega ning klikanud nupul "asun maksma", loetakse tellimus kliendi poolt esitatuks ja kliendi meiliaadressile väljastatakse tasumisele kuuluva summa kohta elektrooniline arve, mille tasumist on bürool õigus nõuda. 

12. Sama küsimuse hilisem täiendamine või küsimuse andmete muutmine kliendi poolt loetakse uueks tellimuseks ja selle täitmise eest tuleb eraldi tasuda.

13. Kui kliendi tellimuse täitmiseks on bürool vajalik teha kulutusi (lõivud, teenustasud, sõidu- ja majutuskulud, kulutused sidevahenditele, tõlkimisele, eksperdi kaasamisele jms.) kohustub klient hüvitama büroole nimetatud kulud vastavalt büroo poolt kliendile esitatavatele arvetele. Büroo kohustub klienti nimetatud kulutuste tegemise vajadusest eelnevalt teavitama ja teeb sellised kulutused kliendi nõusolekul. Kulutuste hüvitamise aluseks olevate büroo poolt kliendile esitatavate arvete tasumisega hilinemisel on bürool õigus nõuda viivist 0,15% tasumata summalt päevas.

14. Bürool on õigus muuta veebinõustamise eest küsitavat hinda igal ajal, avaldades info hinna muutmise kohta oma kodulehel vähemalt 10 päeva enne hinna muutmist. Klient tasub lähtuvalt tellimuse esitamise ajal kehtivale hinnale.

15. Eesti krooni devalveerimise või maksevahendina kehtivuse kaotamise korral muutuvad kõik kliendi poolt büroole tasumisele kuuluvad tasud automaatselt summani, mille eest makse toimumise päeval vastavalt Eesti Panga avaldatud päevakursile saaks summa eurodes, mis oleks saadud siis, kui euro ja Eesti krooni vahetuskurss oleks olnud 1 eur = 15,6466 kr.

16. Büroo kohustub mitte avaldama kliendi poolt tellimusega seoses temale antud informatsiooni, mis ei ole avalik informatsioon ja mille avalikustamiseks puudub kliendi nõusolek, välja arvatud juhul, kui kohustus infot avaldada tuleneb seadusest.

17. Pooled vastutavad käesolevate üldtingimuste rikkumise eest üksnes tahtluse ja raske hooletuse korral. Büroo ei vastuta kliendil saamata jäänud tulu eest.

© 2010 OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender                        Telefon +372 7403 000                       info@oto.ee